+420 608 277 877 kontakt@skolka-rebesovice.cz

Náš den

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola je v provozu v pracovních dnech, a to od 07:00 do 16:30 hod.

Rodičům je umožněno děti přivádět a odvádět podle potřeby, s vyjímkou doby od 10:00-12:00 hod., kdy jsou ostatní děti na pobytu venku.

Každá změna příchodu a odchodu dítěte musí být oznámena učitelce ve třídě.

Děti, které odcházejí po obědě, se rozcházejí mezi 12:30 – 12:45 hod. Odpoledne končí provoz MŠ v 16:30 hod.

 

DENNÍ REŽIM :

07:00 – 09:45    spontánní hra, pohybová aktivita, přesnídávka, výchovná činnost

09:45 – 12:30    pobyt venku, oběd

12:30 – 14:15     odpočinek, klidové činnosti, hygiena

14:15 – 16:30     odpolední svačina, skupinová a individuální práce, pobyt venku

 

 

DENNÍ AKTIVITY SE LIŠÍ NA ZÁKLADĚ ROČNÍHO OBDOBÍ, S TÍM SPOJENÝ EDUKAČNÍ PLÁN A TÉMATICKÉ BLOKY

 

TÉMATICKÉ BLOKY

   Září – Těšíme se do školky

 • seznámit děti s prostředím MŠ
 • seznámit děti s kamarády i dospelými v MŠ
 • rozvíjet základní společenské a životní návyky a postoje
 • posilovat prosociální chování, kooperativní dovednosti
 • pomoci dětem získávat větší samostatnost a sebedůvěru
 • společně s dětmi utvářet pravidla a rituály MŠ
 • podporovat komunikaci mezi dětmi, kamarádství, spolupráci
 • rozvíjet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí
 • vést k vnímání světa přírody všmi smysly
 • rozvíjet u dětí představivost, tvořivost a estetické vnímání
 • rozvíjet u dětí přiměřené praktické dovednosti
 • naučit děti zacházet s výtvarným materiálem s jeho vlastnostmi a možnostmi
 • rozvíjet u dětí pohybové i řečové schopnosti, prostorovou orientaci
 • rozvíjet u dětí jemnou motoriku a grafomotoriku

 

Říjen/Listopad – Barevný podzim

 • naučit děti vnímat krásu přírody a jejich zákonitosti
 • uvědomit si, že nejsme součástí přírody a že ji musíme chránit
 • naučit je zapojovat při pozorování co nejvíce smyslů (zrak, hmat, čich, sluch, chuť)
 • naučit je pojmenovat ovoce a zeleninu
 • naučit je pojmenovat některé rostilny(kde rostou) a živočichy(kde se vyskytují a čím se živí)
 • podporovat vzájemnou komunikaci, nebát se požádat druhého o pomoc nebo o radu
 • naučit je řešit konflikty dohodou
 • naučit dětí orientovat v okoli MŠ
 • učit je dokončit započaté
 • uvědomit si, že „vše má svůj čas“, učit je trpělivosti a pečlivosti
 • rozíjet a upevňovat správné hygienické a stravovací návyky
 • upevnit v dětech vědomí, že každý je na světě důležitý, každý umí něco jiného a můžeme si vzájemně pomáhat
 • rozvíjet paměť a schopnost vyjadřovat se nejen slovy, ale i výtvarně a pohybem
 • podporovat u dětí kreativitu, radost z tvoření, z objevování

 

Prosinec/leden/únor – Zima, zima, zimička

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti, rozvíjet mravní a estetické cítění či prožíváni
 • rozvíjet jemnou motoriku
 • rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a schopnosti, posilovat zvídavost, radost a zájem z poznání a objevování
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost, soustředění a fantazii
 • osvojit si základní společenské, morální a etické hodnoty, celkově budovat estetický vztah k životu
 • vytářet prosociální postoje k druhému
 • podporovat stále dokonalejší chápání světa
 • vytvářet vztah k místu a prostředí, kde dítě žije, budovat citový vztah k lidem, k přírodě
 • rozvíjet schopnosti vytvvářet citove vztahy k celému svému okolí a udržovat je
 • vytvářet základy slušného chování k dospělým, dětem, vážit si jejich práce
 • rozvíjet fyzickou zdatnost
 • osvojovat si poznatky o lidech, dětech na celém světě
 • podporovat tělesný rozvoj, rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v jíném, než známém prostředí

 

Březen/duben/květen – Jaro už je tu

 • rozvoj, užívání všech smyslů
 • osvojení si věku příměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(vnímání,naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálnich) a kultivovanosti projevu
 • cvičit pozornost, paměť a představivost
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj citového vztahu ke zvířátkům
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností přírodu chrání, ale také poškozují
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • znát pravidla bezpečného pohybu (ve školce, na zahradě, ve městě, na vesnici)

 

      Červen – Léto

 • poznáváme sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • vyjadřovat své prožitky pomocí tvůrčí činnosti
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí psaní a čtení
 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností
 • učit děti rozumět emocím druhých lidí
 • vytářet podvědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny
 • objasnit dětem vztah květ-včela a význam včely pro člověka
 • seznámit děti s léčivými rostlinami ve volné přírodě, jejím významem pro člověka
 • využívat jejich přirozenou potřebu pohybu, posilovat jejich zájem o pohyb
 • posilování přirozených poznávacích citů, kultivovat projevy jejich emocí
 • rozvíjení a užívání všech smyslů
 • vytáření záklaldů pro práci s informacemi
 • osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví
 • znát pravidla bezpěčného pohybu ( ve školce, na zahradě, ve městě..)