+420 608 277 877 kontakt@skolka-rebesovice.cz

Školní vzdělávací program

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní vydělávací program pro předškolní vzdělávání : S písničkou po celý rok

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 • vycházejí z analýzy předchozích období, jejímiž prostředky jsou : vlastní hodnocení školy,
  evaluační systém, dotazník pro rodiče, názory rodičů, zaměstnanců.
 • podklady pro zpracování ŠVP PV vyšel z podnětů pedagogů, provozních zaměstnanců a rodičů

VĚCNÉ PODMÍNKY

 • interiér je účelově využit pro všestranný zdravý rozvoj dětí v souladu s koncepcí MŠ
 • školka disponuje vhodnými didaktickými, učebními, motorickými pomůckami a knihovnou
 • děti jsou vedeny k možnosti spoluutváření vlastního prostředí školy, k čemuž je využíván prostor třídy i chodeb

TŘÍDA A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.
 • Prostor je členěn do tématických koutků, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro jednotlivé typy her a činností.1.rozvoj námětových her – pokojíček, kuchyňka
  2.rozvoj konstrukčních dovedností – stavebnicový koutek, kostky
  3.rozvoj předčtenářských dovedností – knihovnička, časopisy, tabule, didaktické pomůcky
  4.rozvoj pozorovacích schopností a schopnosti experimentovat – přírodniny, lupy

vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a dopňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno.
Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře videly,
mohly si je samostatně brát, a zároveň se vyznaly v jejich uložení.Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání.

Děti se svými výtvory sami podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy.
Prosředí je upraveno tak,aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli si je shlédnout i jejich rodiče.
Učitelka dbá, aby byl ve třídách na první pohed vidět obsah probíraného tématu, respektuje tzv.“pracovní nepořádek“ a děti si vystavují herní výtvory na určené místo.

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je „rozčleněna“ do tří, vzájemně na sebe navazujících částí.Každá umožňuje dětem rozmanite (různé) činnosti – pohybové aktivity, relaxaci, eko-hry a výuku.

 • Je zde vybudováno jedno pískoviště a herní prvky – loď s prolézačkou a skluzavkou, tabule.
 • Součástí zahrady je zahradní sklad na uschování hraček.
 • Z důvodu bezpečnosti dětí je školní zahrada oplocena.

Vytvoření zahrady v kombinaci pohybového, relaxačního, prožitkového, estetického a ekologického typu chápeme jako ideální příležitost pro naplnění záměru MŠ, rozvoje
evniromentáního vzdělání, péči o přírodní prostředí, jeho ochranu a take vzdělávání.

 

ŽIVOTOSPRÁVA

 •  denně je dětem nabízena čerstvá strava, která je převážena v nerezových termoportech z kuchyně MŠ Rajhradice
 • skladba jídla je pestrá, chutná, je sezóně obměňována, inovována, je vyvážená a denně podáváno čerstvě ovoce a zelenina
 • děti jsou vedeny ke zdravému vztahu k jídlu, proto nejsou do jídla v žádném případě nuceny : dbáme ale na to , aby alespoň zkusily jídlo ochutnat
 • jídelníčky sestavuje vedoucí školní jídelny
 • mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodnmé intervaly (max. 3 hodiny)
 • děti mají možnost říct si , jak velkou porci chtějí
 • děti se samy podílí na přípravě pohoštění na besídky, či jiné akce s rodiči
 • důraz je kladen na pitný režim, děti mají možnost se kdykoliv během dne napít ( mají vlastní hrnečky, nalévají si z konvice pití – vodu, čaj nebo šťávu samostatně nebo s pomocí
 • děti jsou u jídla vedeny k samostatnosti a sebeobsluze ( příprava stolování, odnášní příboru, nošení pití, jídla)
 • denní rytmus méme stanoven, ale nebráníme se organizaci dne přizpůsobit různým okolnostem, změnám, přání rodičů nebo jen momentálním představám dětí)
 • velmi důležitý je i pohyb venku, který se snažíme zajišťovat dostatečný, ale zároveň ho přizpůsobujeme momentálním klimatickým podmínkám, případně vymýšlímenáhradní způsoby, kde budou mít děti možnost pohybu či aktivnějších způsobů hry.Využíváme také zahradu. Na vycházky chodí děti ve dvojicích a i venku dbáme na dostatek volného pohybu.Často také chodíme na vycházku k nedalekému lesu.
 • Odpočinkové činnosti se snažíme přizpůsobit jednotlivým dětem.Po obědě odpočíváme na lehátkách ve třídě.Děti, které neusínají mohou vykonávat klidnou činnost tak,aby nerušily ostatní ve spaní.
 • pedagogové se snaží jít příkladem, být vzorem v oblasti zásad zdravého žitovního stylu.

 

PSYCHOLOGICKÉ PODMÍNKY

 • každé dítě má stejné možnosti, práva a povinnostii
 • děti se podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě, která směřují ke vzájemnému respektování a všeobecné pohodě
 • navozujeme pocit bezpečí a důvěry laskavým chováním všech pracovnic
 • učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné spolupráce
 • respektujeme individualitu dítěte a jeho osobní svobodu v mezích stanovených řádem a normami
 • nabízíme činnost dle vyspělosti a zájmu dítěte
 • dbáme na nepřetěžování dětí a na vyváženost řízených a spontánních činností
 • rodiče jsou pro nás nejdůležitějšími partnery, dbáme, aby byli pravidelně a včas informováni o záležitostech školy a průběhu vzdělávání svého dítěte
 • dětem jsou předávány informace přiměřené jejich věku s jasnou formulací, s dětmi nikdo nemanipuluje, je jim vytvářen prostor k vyjádření a vzájemna komunikace je vedena efektivní formou
 • děti mají prostor pro navazování kamarádských vztahů a vnímají svojí identitu
 • děti jsou vedeny prosociálním směrem, čehož dosahujeme situačním učením a formou her
 • vzdělávací nabídka je pro děti zajímavá, přiměřená – děti získávají spoustu poznatků, ale také aktivních dovedností a náviků, které budou moct aplikovat do svého života

 

ORGANIZACE CHODU ŠKOLY

 • organizace chodu školy vychází ze Školního řádu a směrnic, dále se řídí Provozním řádem mateřské školy, jež je vystaven. Dokumenty jsou závazné pro rodiče i zaměstnance školy, neboť zajišťují pro všechny zúčastněné práva, ale stanovují také povinnosti

 

SPOLUÚČAST RODIČŮ

Vzájemná spolupráce mateřské školy s rodiči je založena na oboustrané důvěře a otevřenosti, porozumění a respektu

 • snažíme se podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě
 • nabízíme rodičům informační a poradenský servis – pravidelně informujeme rodiče o dítěti, hlavně o jeho úspěších
 • rodiče mají možnost nahlížet do portfolia dítěte
 • pokud vyvstane nějaký problém, řešíme ho společně s rodiči
 • chráníme soukromí rodiny
 • dle zájmu mohou také pomáhat s akcemi pro děti
 • společnými silami vylepšujeme prostředí školy
 • informujeme rodiče i veřejnost o využití finančních a věcných darů poskytnutých škole
 • rodiče mají možnost vznést jakékoli požadavky, ale také případné podmínky k práci s dětmi, ale také k provozu MŠ

PŘEDPOKLÁDANÉ SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI – podle organizace v daném školním roce

 • ZÁŘÍ – informační schůzky
 • PROSINEC – vánoční tvoření s rodiči
 • ÚNOR/BŘEZEN – velikonoční tvoření s rodiči
 • DUBEN – vítání jara, úklid a úprava zahrady po zimě
 • ČERVEN – rozloučení s předškoláky

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

1.děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pedagogové mají k dětem citlivý a objektivní přístup, zaznamenávají jejich pokroky, ale i neúspěchy, které jsou východiskem pro další práci a vzájemnou spolupráci
 • v případě integrace dítěte se smyslovými, pohybovými, psychickými vadami je nutná spolupráce MŠ, rodičů, psychologa, případně odborého lékaře a SPC.
 • dítěti je vystavován IVP, podle něhož je vedenoo jeho vzdělávání
 • v případě integrace je možné zajistit asistenta pedagoga
 • velký důraz klademe na vzdělávání dětí s odloženou školní docházkou
 • děti se zdravotním znevýhodněním – alergie, epileptici apod. – jsou zatěžováni dle pokynů lékaře, rodičů a jejich momentálního zdravotního stavu. Tyto děti mají povolenou vyjímku související se stravováním
 • integrujeme také děti – cizince a děti ze znevýhodněných sociokulturního prostředí.
  Zaměřujeme se nejen na zvládnutí českého jazyka, ale rovněž na rozvoj schopnosti přijímat hodnoty společnosti

2.děti mimořádně nadané

Vzhledem k tomu, že projevy mimořádně nadaných dětí jsou velmi různorodé a musí být řešeny individuálně, stanovujeme pouze orientační zásady

 • klademe důraz na nutnost úzké spolupráce s rodiči a případně i PPP, která doporučí, jakým způsobem s dítětem spolupracovat, aby „rozvoj a podpora jeho schopností nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři vzdělávací nabídky“ (RVP PV)
 • chceme se snažit o to, aby takové děti měly v kolektivu své pevné místo a byly ostatními přijímány jako kamarádi, kteří nás mohou v mnohém obohatit
 • nabídka aktivit má odpovídat zájmu a nadání dítěte, ale nesmí narušovat péči o ostatní děti

TÉMATICKÉ BLOKY

   Září – Těšíme se do školky

 • seznámit děti s prostředím MŠ
 • seznámit děti s kamarády i dospelými v MŠ
 • rozvíjet základní společenské a životní návyky a postoje
 • posilovat prosociální chování, kooperativní dovednosti
 • pomoci dětem získávat větší samostatnost a sebedůvěru
 • společně s dětmi utvářet pravidla a rituály MŠ
 • podporovat komunikaci mezi dětmi, kamarádství, spolupráci
 • rozvíjet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí
 • vést k vnímání světa přírody všmi smysly
 • rozvíjet u dětí představivost, tvořivost a estetické vnímání
 • rozvíjet u dětí přiměřené praktické dovednosti
 • naučit děti zacházet s výtvarným materiálem s jeho vlastnostmi a možnostmi
 • rozvíjet u dětí pohybové i řečové schopnosti, prostorovou orientaci
 • rozvíjet u dětí jemnou motoriku a grafomotoriku

 

Říjen/Listopad – Barevný podzim

 • naučit děti vnímat krásu přírody a jejich zákonitosti
 • uvědomit si, že nejsme součástí přírody a že ji musíme chránit
 • naučit je zapojovat při pozorování co nejvíce smyslů (zrak, hmat, čich, sluch, chuť)
 • naučit je pojmenovat ovoce a zeleninu
 • naučit je pojmenovat některé rostilny(kde rostou) a živočichy(kde se vyskytují a čím se živí)
 • podporovat vzájemnou komunikaci, nebát se požádat druhého o pomoc nebo o radu
 • naučit je řešit konflikty dohodou
 • naučit dětí orientovat v okoli MŠ
 • učit je dokončit započaté
 • uvědomit si, že „vše má svůj čas“, učit je trpělivosti a pečlivosti
 • rozíjet a upevňovat správné hygienické a stravovací návyky
 • upevnit v dětech vědomí, že každý je na světě důležitý, každý umí něco jiného a můžeme si vzájemně pomáhat
 • rozvíjet paměť a schopnost vyjadřovat se nejen slovy, ale i výtvarně a pohybem
 • podporovat u dětí kreativitu, radost z tvoření, z objevování

 

Prosinec/leden/únor – Zima, zima, zimička

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti, rozvíjet mravní a estetické cítění či prožíváni
 • rozvíjet jemnou motoriku
 • rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a schopnosti, posilovat zvídavost, radost a zájem z poznání a objevování
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost, soustředění a fantazii
 • osvojit si základní společenské, morální a etické hodnoty, celkově budovat estetický vztah k životu
 • vytářet prosociální postoje k druhému
 • podporovat stále dokonalejší chápání světa
 • vytvářet vztah k místu a prostředí, kde dítě žije, budovat citový vztah k lidem, k přírodě
 • rozvíjet schopnosti vytvvářet citove vztahy k celému svému okolí a udržovat je
 • vytvářet základy slušného chování k dospělým, dětem, vážit si jejich práce
 • rozvíjet fyzickou zdatnost
 • osvojovat si poznatky o lidech, dětech na celém světě
 • podporovat tělesný rozvoj, rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v jíném, než známém prostředí

 

Březen/duben/květen – Jaro už je tu

 • rozvoj, užívání všech smyslů
 • osvojení si věku příměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(vnímání,naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálnich) a kultivovanosti projevu
 • cvičit pozornost, paměť a představivost
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj citového vztahu ke zvířátkům
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností přírodu chrání, ale také poškozují
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • znát pravidla bezpečného pohybu (ve školce, na zahradě, ve městě, na vesnici)

 

      Červen – Léto

 • poznáváme sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • vyjadřovat své prožitky pomocí tvůrčí činnosti
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí psaní a čtení
 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností
 • učit děti rozumět emocím druhých lidí
 • vytářet podvědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny
 • objasnit dětem vztah květ-včela a význam včely pro člověka
 • seznámit děti s léčivými rostlinami ve volné přírodě, jejím významem pro člověka
 • využívat jejich přirozenou potřebu pohybu, posilovat jejich zájem o pohyb
 • posilování přirozených poznávacích citů, kultivovat projevy jejich emocí
 • rozvíjení a užívání všech smyslů
 • vytáření záklaldů pro práci s informacemi
 • osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví
 • znát pravidla bezpěčného pohybu ( ve školce, na zahradě, ve městě..)