+420 608 277 877 kontakt@skolka-rebesovice.cz

Zápis do MŠ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZÁPIS
dětí do Mateřské školy Rebešovice
pro školní rok 2020/2021 se uskuteční
v pondělí 4. května 2020
od 13.00 do 16.30 hod.
v budově mateřské školy Horky 400

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a svůj OP.

    V MŠ podepíší čestné prohlášení k očkování dítěte.

Prosíme rodiče, aby se k zápisu dostavili bez dětí a dodržovali bezpečnostní opatření.

Potřebné dokumenty budou zveřejněny na stránkách MŠ a Obce Rebešovice.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PREDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ(*.doc file tisk)

______________________________________________________________________________________________________________________

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2020/2021

______________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace                                      

Směrnice č. 1/2020

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní

rok 2020/2021

 

Ředitelka Mateřské školy Rebešovice /dále jen mateřská škola/ stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

  1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy Rebešovice, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ. Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se stává předškolní vzdělávání povinným dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.  3 body

 

  1. Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2020, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt v Rebešovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ.  2 body

 

  1. Děti ostatní, které nelze zařadit do výše uvedených kritérií / např. s pozdějším nástupem do MŠ, nemají trvalé bydliště v Rebešovicích, které do 31. 12. 2020 nedovrší tří let věku a pod./, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ.  1 bod                           

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1/ až 3/. Pokud bude v jednotlivých kategoriích více uchazečů než bude možné přijmout, rozhoduje datum narození. Děti budou v každé kategorii seřazeny od nejstaršího po nejmladšího. V případě shodného dne narození pořadí určuje transparentní losování za přítomnosti zákonných zástupců dítěte. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

 

Podmínkou pro zahájení správního řízení je:

  • Úplné vyplnění „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ na formuláři vydaném MŠ Rebešovice a její odevzdání ředitelce školy v daném termínu.
  • Potvrzení, že se dítě podrobilo předepsanému očkování nebo má doklad, že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci /§ 50 zákona č. 258/2000 ochraně veřejného zdraví/. V MŠ podepíše prohlášení k očkování a předloží kopii

očkovacího průkazu. Tato podmínka neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020                         Mgr. Jana Klouparová

V Rebešovicích dne 31. 3. 2020                                                       Ředitelka MŠ